INDIA

Vijayanagara Empire

ราคา : -

INDIA | อาณาจักรวิชัยนคร 2563

รายละเอียด

Duration :  พฤษภาคม 2563

 

Availability :  15 - 20 ท่าน

เมืองมรดกโลกแห่งฮัมปี ราชรถศิลา - รัฐกรรณาฎัก

 

นีโอ ทราเวล มีความยินดีนําท่านร่วมเดินทางสู่ อินเดียใต้ตอนเหนือเส้นทางลึก

รัฐกรรณาฎักทางตอนกลางของที่ราบสูงเดกข่าน อินเดียใต้ส่วนเหนือโดดเด่นด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันเป็นเป็นยุคทองสําคัญทางศิลปะของอินเดีย

เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรวิชัยนครที่สร้างเมืองได้อย่างใหญ่โตที่เคยรุ่งเรืองที่สุด จนสร้างมหาวิหารขึ้นมากมาย กลางที่ราบสูงอันแห้งแล้ง และเรายังรวมสถานที่สําคัญของราชวงศ์ฮอยสาละและจาลุกย์ยะ ซึ่งแทบทั้งหมดได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้คือสุดยอดความน่าทึ่งจากฝีมือมนุษย์ ที่สุดมหัศจรรย์

Highlight

สนามบินปลายทาง

 Airport

ค่าบริการนี้รวม

-  ตั๋วเครื่องบิน ( ทั้งภายในและระหว่างประเทศ )

-  ค่าโรงแรมที่พัก

-  ค่าอาหาร

-  ค่ารถและยานพาหนะต่างๆที่ใช้เดินทาง

    ได้แก่ ค่าน้ำมัน,ค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน 
-  ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
(ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
-  ค่าประกันเดินทาง

-  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

    (ท่านไม่ต้องจ่ายค่าทิปอื่นใดอีก)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

    ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
-  ค่าเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะและ Taxi ที่นอกเหนือจากโปรแกรม
-  ค่าทิปพนักงานบริการ อาทิ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

    เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ที่โรงแรม หรืออื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

หมายเหตุ       : รายการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรแกรม​การเดินทาง

Day 1 

(Bangkok - Bangalore)

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 21.20 น ถึง Bangalore เวลา 23.25 น. โดยสายการบินการบินไทย เดินทางสู่ที่พัก

พัก เมือง Bangalore

(Bangalore - Mysore)

Day 2

ชมเมืองBangalore เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดของอินเดีย เป็นเมืองเศรษฐกิจ ด้านไอที โดยเฉพาะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหญ่ที่สุดของโลก เดินทางสู่เมืองMysore ที่ตั้งห่างจากเมืองบังกะลอร์มาทางตะวันตกเฉียงใต้ 139 กม. ระหว่างทางแวะชมวิหารศรีรังกาพัท เป็นหนึ่งในวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

พัก เมือง Mysore

Day 3

(Mysore)

ชมพระราชวัง Mysore เป็นวังของมหาราชวงศ์โวทิยากร สร้างขึ้นในปี 1912 หลังจากนั้นชมเมือง Mysore เป็นเมืองใหญ่โตร่ำรวย  อาคารสิ่งก่อสร้างเก่าแก่แต่สง่างาม Mysore เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้น Mysore มาก่อน

พัก เมือง Mysore

Day 4

(Mysore - Hassan)

เดินทางสู่เมือง Hassan และ ชมเมือง เป็นเมืองที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมงามๆ มากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิหารเจนนาเกศสวา

พัก เมือง Hassan

Day 5

(Hassan - Hampi)

เดินทางสู่เมือง Hampi เมืองหลวงแห่งวิชัยนคร เมืองมรดกโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. 322 กิโลเมตร

พัก เมือง Hampi

Day 6

(Hampi)

ชมเมืองหลวงมรดกโลก อาณาจักรวิชัยนคร เขตพระราชวังที่เคยโอ่อ่าตระการตา ทั้งตําหนักดอกบัวอันสง่างาม คละไปกับ โรงช้างหลวง ที่เคยเป็นที่อาศัยของหมู่ช้างเผือก ชมหมู่มหาวิหารวิตตละ ที่มีภาพสลัก และ ผนังจำหลักหินเป็นรูปนางอัปสรที่อ่อนหวานและอิโรติกเล็กน้อย

พัก เมือง Hampi

Day 7

(Hampi - Aihole)

เดินทางสู่เมืองAihole เมืองหลวงราชวงศ์จาลุกย์ยะอันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันได้รับการประกาศเขตมรดกของชาติแห่งแผ่นดินอินเดีย สร้างอยู่กลางผืนดินอันแห้งแล้ง โครงสร้างวิหารต่างๆ เป็นหิน หลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ สร้างมาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 8 จนกล่าวได้ว่า ที่นี่คือต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมอินเดียรุ่นต่อๆ มา

พัก เมือง Aihole

Day 8

(เมืองปัตทกาล)

เดินทางสู่เมืองปัตทกาล ศูนย์กลางสําคัญอันสําคัญของจักรวรรดิที่ได้สร้างสรรค์อินเดียยุคแรกๆขึ้น โดยเฉพาะมหาวิหารมาลิกาจุลน์ ต้นแบบแท้ๆ ของราชวงศ์นี้

พัก เมือง บาตามี (ทัวร์ริสโฮม)

Day 9

(เมืองพิชปุระ)

เดินทางสู่เมืองพิชปุระ ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. มีงานก่อสร้างยิ่งใหญ่น่าทึ่งหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิสุสานโคลคุมบาช อาคารขนาดใหญ่ ที่กล่าวได้ว่ามีโดมใหญ่ไม่แพ้โดมที่มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรมเลยทีเดียว หรือ มัสยิดจามี มีรูปแบบคล้ายกับ มัสยิดที่เมืองคอร์โดบาประเทศสเปน

พัก เมือง พิชปุระ

Day 10

(เมืองพิชปุระ - เมืองไฮเดอราบัด)

นําท่านเดินทางสู่สุสานโคลคุมบาซ นําท่านเดินทางสู่มืองไฮเดอราบัด ศูนย์กลางและการคมนาคมของอินเดียใต้ทางเหนือ (เดินทางราว 5 ชั่วโมง)

พัก เมือง ไฮเดอราบัด

Day 11-12

(เมืองไฮเดอราบัด - กรุงเทพฯ)

ชมเมืองไฮเดอราบัด มีอายุย้อนหลังไปกว่า 500 ปี หลังจากนั้นชมเมืองป้อมโคลจณทะ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เข้าโจมตียากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยตั้งบนเนิน หินแกรนิตสูงชัน ยังออกแบบให้ระบบป้องกันตัวอย่างยากที่ใคร จะโจมตี มีกําแพงมหึมา หอรบ ประตูพร้อมแผงตะปูเหล็ก ป้องกันช้างศึกในเขตพระราชวัง หลังจากนั้น เดินทางสู่สนามบินเมืองไฮเดอราบัด เวลา 22.00 - 23.00 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 01.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เวลา 06.15 น.

ติดต่อสอบถาม
รบกวนลูกค้าติดต่อเข้ามาทาง Line id = @neotravel ขอบคุณค่ะ