ลงทะเบียนขอรับทุน

การประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2563  ณ  Royal Cliff Hotel Group (ศูนย์ประชุมพีช)

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน