14.jpg

MAEHONGSON

PAI

ช่วงเวลา :  สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี

จำนวน :  6-12 ท่าน / Private Group

ราคา : - บาท

CONCEPT การเดินทางท่องเที่ยว

สุโขทัย-แพร่-น่าน-เชียงราย  กับ #NEO TRAVEL

นีโอ ทราเวล นําท่านท่องเที่ยวเมืองรอง “แม่ฮ่องสอน” จังหวัดเล็กๆ อยู่เหนือสุดของประเทศ ชุมชนเก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่าร้อยปี เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม และวิถีชุมชนที่แปลกตา “ปาย” อําเภอน่ารัก ซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดแห่งขุนเขา แฝงไปด้วยเสียงของความเงียบสงบ อย่างเป็นธรรมชาติ โอบล้อมด้วยไอหมอก และสายลม เรียบง่าย แต่ไม่เร่งรีบ

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พัก (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า

-  ค่าพาหนะ

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

-  ค่าเข้าชมตามระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

-  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-  ค่าทิปพนักงาน เช่น พนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  20  วัน       คืน 50%

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  10 วัน         ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02 954 2757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

DAY

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

(กรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน)

12.00 น.  พบที่สนามบินดอนเมือง

13.05 น.  บินสู่แม่ฮ่องสอน (01.55 ชม.)

15.00 น.  เดินทางถึงแม่ฮ่องสอน

- เดินทางสู่ที่พัก (เก็บสัมภาระ)

- วัดจองคํา-วัดจองกลาง

พัก แม่ฮ่องสอน

DAY

02

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

(แม่ฮ่องสอน)

- วัดพระธาตุดอยกองมู

- ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

- หมู่บ้านรักไทย นอนบ้านดิน ชิมชาเลิศรส

- ลีไวน์รักไทย รีสอร์ทสไตล์จีนยูนาน

พัก แม่ฮ่องสอน

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

(แม่ฮ่องสอน - ปาย)

- ออกเดินทางสู่อําเภอปาย

- น้ำพุร้อนไทรงาม

- สะพานประวัติศาสตร์ปาย

- Romance Farm

- ถนนคนเดินปาย

พัก ปาย

DAY

04

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

(ปาย - แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพฯ)

- สะพานซูตองเป้ สะพานอธิษฐานสําเร็จ

– สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข

14.30 น.  เดินทางสู่สนามบินแม่ฮ่องสอน

16.00 น.  บินสู่กรุงเทพฯ

17.40 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง