Ang_Thong_National_Marine_Park (1).jpg

SAMUI

MU KOH ANGTHONG

ช่วงเวลา :  สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี

จำนวน :  6-12 ท่าน / Private Group

ราคา : - บาท

CONCEPT การเดินทางท่องเที่ยว

สุโขทัย-แพร่-น่าน-ลำปาง  กับ #NEO TRAVEL

นีนีโอ ทราเวล นําท่านท่องเที่ยว “เมืองรอง” เมืองเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์ ได้เที่ยวแล้วรับรองจะติดใจ ได้ทั้งธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน ชมหาดทรายขาว “หาดละไม” หาดใหญ่อันดับสองของเกาะสมุย ล่องเรือหมู่เกาะอ่างทอง เช็คอิน UNSEEN “เกาะสมุย” น่าเที่ยวไม่แพ้ใคร ไปง่าย ถ่ายรูปสวย

 

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พัก (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า

-  ค่าพาหนะ

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

-  ค่าเข้าชมตามระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

-  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-  ค่าทิปพนักงาน เช่น พนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  20  วัน       หัก 50%

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  10 วัน         ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02 954 2757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

DAY

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

(กรุงเทพฯ - เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี)

08.00น.   พบกันสนามบินสุวรรณภูมิ

09.40น.   บินสู่สนามบินเกาะสมุย

10.50น.   ถึงสนามบินเกาะสมุย

- ชมหินโอเวอร์แลป

16.30-19.30น.  ล่องเรือ The Red Baron Boat

พัก เกาะสมุย

DAY

02

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

(ล่องเรือทะเลอ่าวไทย - หมู่เกาะอ่างทอง)

07.30น.  เดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30น.  ลงเรือใหญ่เหมาลำ ไฮซีย์ทัวร์ สู่หมู่เกาะอ่างทอง

09.30น.  เดินทางถึงหมู่เกาะอ่างทอง

- เกาะวัวตาหลับ - ถ้ำบัวโบก

13.30น.  ลงเรือเล็กชมปิเล๊ะ หรือ ทะเลในหุบเขา

- ชมทะเลใน - อิสระพักผ่อน

15.30น.  เดินทางกลับเกาะสมุย

17.00น.  เดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน

พัก เกาะสมุย

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

(เกาะสมุย - กรุงเทพฯ)

- อิสระพักผ่อนบริเวณที่พัก

- อิสระช้อปปิ้งของฝาก

13.00น.  เดินทางสู่สนามบินเกาะสมุย

14.30น.  บินสู่กรุงเทพฯ

15.45น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ