GEORGIA

ช่วงเวลา :  

คณะที่ 1  พฤ 18 มิถุนายน - อา 4 มิถุนายน 2563

คณะที่ 2  ศ 25 กันยายน - พ 7 ตุลาคม 2563

จำนวน :  10-20 ท่าน

ราคา : 89,900 บาท

รายการฉบับเต็ม

CONCEPT การเดินทางท่องเที่ยว

GEORGIA กับ #NEO TRAVEL

นีโอ ทราเวล มีความยินดีนำทุกท่านเดินทางสู่แผ่นดินสองทวีป เรียกภูมิภาคนี้ว่า "คอร์เคซัส" แผ่นดินอยู่ในเอเชียแต่ความรู้สึกเป็นยุโรป

 

จอร์เจีย...หลายคนอาจจะงงว่า ประเทศนี้ตั้งอยู่ส่วนไหนของโลก วาดภาพว่าอยู่ใต้สุดของประเทศรัสเซียนั่นเอง ทางทิศตะวันตกติดกับทะเลดำ ตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้คือประเทศตุรกี ตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอาร์มาเนีย ตะวันออกคือประเทศอาร์เซอร์ไบจัน ทิศเหนือคือประเทศรัสเซีย

 

จอร์เจียและรัสเซียมีเทือกเขาคอร์เคซัสทอดตัวเป็นแนวยาวกั้นอยู่ จอร์เจียเป็นแผ่นดินที่มีความหลากหลาย หุบเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์ กล่าวกันว่าเป็นดินแดนต้นกําเนิดของไวน์ดินแดนแห่งอารยธรรม โบสถ์ วิหาร ที่มีอายุย้อนหลังไปนับพันปี ซากปรักหักพังของมรดกโลกเมืองถ้ำ หมู่บ้านหอคอยบนภูเขา หนึ่งในประเทศที่มีความงดงามของภูมิประเทศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ เทือกเขาแห่งคอร์เคซัส ดินแดนนี้เพิ่งเปิดออกสู่สายตาชาวโลกมาไม่นาน

หมายเหตุ:

-  จอร์เจีย เพิ่งเปิดประเทศ เพราะสงครามเพิ่งสงบเมื่อไม่กี่ปี สิ่งอานวยความสะดวกและความทันสมัยแบบยุโรปอาจจะยังไม่สมบูรณ์

-  ครั้งนี้ได้เน้นไปในเขตภูเขาคอร์เคซัส ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

-  และเช่นเคยที่เราออกแบบเส้นทางที่เน้นสัมผัสลึกใช้เวลาแต่ละสถานที่ให้มาก โดยเฉพาะเขตธรรมชาติอันสุดตระการตา

ในความหมายที่ว่า "จุดหมาย...มิใช่ปลายทาง"

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในรายการ

-  ค่าโรงแรมที่พัก (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า ดังนี้

    คืนที่ 1-2   :  เมืองเมสเตีย

    คืนที่ 3      :  เมืองเก่าปราสาทน้อย
    คืนที่ 4      :  เมืองกอรี
    คืนที่ 5      :  เมืองคาซบีกิ (Rooms Hotel)

    คืนที่ 6      :  หมู่บ้านซา-ติ-ลิ

    คืนที่ 7-8  :  เมืองทบิลิซี

-  ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

-  ค่าเข้าชมตามระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่า Sim Card, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

-  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-  ค่าทิปพนักงาน เช่น พนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด : ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า หรือ วีซ่าไม่ผ่าน

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  30  วัน       หัก 20,000   บาท

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  29-11 วัน   หัก 59,000   บาท

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  10 วัน         ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02-9542757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

Georgia11Days-01.jpg
Georgia11Days 2-01.jpg

DAY

02

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

(กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - บาตูมี - เมสเตีย)

- กรุงเทพฯ - อิสตันบูล

- อิสตันบูล - บาตูมี

- ชมเมืองบาตูมี

- แวะชมพระราชวังเมืองซุกดิดี

- เดินทางสู่เมืองเมสเตีย

พัก เมือง เมสเตีย

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(หมู่บ้านหินอัชกูลี่ - เมืองเมสเตีย)

- เดินทางสู่หมู่บ้านหินอัชกูลี่

- ชมโบสถ์เก่าแก่อายุเกือบ 1,000 ปี

- เดินทางกลับเมืองเมสเตีย

- เที่ยวชมเมือง

พัก เมืองเมสเตีย

DAY

04

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

(ซุกดิดี - อุทยานบอร์โยมี่)

- เดินทางสู่ทางใต้

- ระหว่างทางแวะถ่ายรูปธรรมชาติอลังการ

- แวะชมอุทยานบอร์โจมี่

พัก เมืองปราสาทเก่าน้อย

DAY

05

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(เมืองถ้ำวาตเซีย - กอริ)

- ชมป้อมเคิร์ตวิซี่

- ชมเมืองถ้ำวาตเซีย

- เดินทางสู่เมืองกอริ

พัก เมืองกอริ

DAY

06

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

(เมืองถ้ำอุปลิสซิเคห์ - กุเดาริ)

- ชมเมืองถ้ำอุปลิสซิเคห์

- เดินทางสู่เทือกเขาคอร์เคซัสใหญ่

พัก Rooms Hotel (หรือเทียบเท่า)

DAY

07

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

(คาซเบกิ - ชา-ติ-ลิ)

- เดินทางสู่หมู่บ้านคาซเบกิ

- ชมโบสถ์เกอร์เกอติ ซัมบ้า

- นั่งรถเล็กสู่หมู่บ้านป้อมพันปีชา-ติ-ลิ

พัก หมู่บ้านชา-ติ-ลิ

DAY

08

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

(หมู่บ้านชาติลิ - เมืองทิบิลิซี่)

- เดินทางสู่เมืองทิบิลิซี่

- แวะชมเมืองมัทสเคต้า

- ชมโบสถ์ วิหารมรดกโลก

พัก เมืองทิบิลิซี่

DAY

09

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

(เมืองทิบิลิซี่)

- ชมเมืองทิบิลิซี่

- เดินเท้าชมเมืองเก่า

- ชมโบสถ์เมเยซิ

- ชมโรงอาบน้ำแร่

- ชมวิหารแห่งทิบิลิซี่

พัก เมืองทิบิลิซี่

DAY

10

11

press to zoom

press to zoom
1/1

(เมืองทิบิลิซี่ - นครอิสตันบูล - กรุงเทพฯ)

- ขึ้นกระเช้า ชมป้อมนาริกอาล่า

- เที่ยวชมย่านเมืองเก่า

- เดินทางสู่สนามบิน

- ทิบิลิซี่ - อิสตันบูล

- อิสตันบูล - กรุงเพทฯ

DAY