GEORGIA

ราคา : -

GEORGIA 2563

รายละเอียด

Duration :  พฤษภาคม 2563

 

Availability :  15 - 20 ท่าน

นีโอ ทราเวล มีความยินดีนำทุกท่านเดินทางสู่แผ่นดินสองทวีป เรียกภูมิภาคนี้ว่า "คอร์เคซัส" แผ่นดินอยู่ในเอเชียแต่ความรู้สึกเป็นยุโรป

 

จอร์เจีย...หลายคนอาจจะงงว่า ประเทศนี้ตั้งอยู่ส่วนไหนของโลก วาดภาพว่าอยู่ใต้สุดของประเทศรัสเซียนั่นเอง ทางทิศตะวันตกติดกับทะเลดำ ตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้คือประเทศตุรกี ตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศอาร์มาเนีย ตะวันออกคือประเทศอาร์เซอร์ไบจัน ทิศเหนือคือประเทศรัสเซีย

 

จอร์เจียและรัสเซียมีเทือกเขาคอร์เคซัสทอดตัวเป็นแนวยาวกั้นอยู่ จอร์เจียเป็นแผ่นดินที่มีความหลากหลาย หุบเขาสีเขียวอุดมสมบูรณ์ กล่าวกันว่าเป็นดินแดนต้นกําเนิดของไวน์ดินแดนแห่งอารยธรรม โบสถ์ วิหาร ที่มีอายุย้อนหลังไปนับพันปี ซากปรักหักพังของมรดกโลกเมืองถ้ำ หมู่บ้านหอคอยบนภูเขา หนึ่งในประเทศที่มีความงดงามของภูมิประเทศที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ เทือกเขาแห่งคอร์เคซัส ดินแดนนี้เพิ่งเปิดออกสู่สายตาชาวโลกมาไม่นาน

หมายเหตุ:

จอร์เจีย เพิ่งเปิดประเทศ เพราะสงครามเพิ่งสงบเมื่อไม่กี่ปี สิ่งอานวยความสะดวกและความทันสมัยแบบยุโรปอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ครั้งนี้ได้เน้นไปในเขตภูเขาคอร์เคซัส ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ และเช่นเคยที่เราออกแบบเส้นทางที่เน้นสัมผัสลึกใช้เวลาแต่ละสถานที่ให้มาก โดยเฉพาะเขตธรรมชาติอันสุดตระการตา ในความหมายที่ว่า "จุดหมาย...มิใช่ปลายทาง"

Highlight

สนามบินปลายทาง

Istanbul Airport

Batumi Airport

ค่าบริการนี้รวม

-  ตั๋วเครื่องบิน ( ทั้งภายในและระหว่างประเทศ )

-  ค่าโรงแรมที่พัก

-  ค่าอาหาร

-  ค่ารถและยานพาหนะต่างๆที่ใช้เดินทาง

    ได้แก่ ค่าน้ำมัน,ค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน 
-  ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
(ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม)
-  ค่าประกันเดินทาง

-  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

    (ท่านไม่ต้องจ่ายค่าทิปอื่นใดอีก)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ

    ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
-  ค่าเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะและ Taxi ที่นอกเหนือจากโปรแกรม
-  ค่าทิปพนักงานบริการ อาทิ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

    เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ที่โรงแรม หรืออื่นๆ เช่น ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

หมายเหตุ       : รายการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โปรแกรม​การเดินทาง

Day 1-2      

(Bangkok - Istanbul - Batum)

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.00 น ถึง Istanbul เวลา 05.20 น. โดยสายการบินTurkish Airlines ต่อเครื่องภายในประเทศ Istanbul-Batumi เวลา 06.25 -09.20 น. ชมเมืองBatumi ย่านเมืองเก่า และ ประติมากรรม ALI & NINO

พัก เมือง Batumi

(Batumi - Mestia)

Day 3

่เดินทางสู่เมืองเมสเตียบนเทือกเขาคอร์เคซัส (ใช้เวลาเดินทางราว 7-8 ชม.) เข้าสู่เขตเทือกเขา คอร์เคซัส ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ ทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาสูง ภูมิทัศน์เริ่มแปลกตา และเส้นทางยิ่งงดงามมากยิ่งขึ้น กระทั่งถึงเมืองMestia ที่ความสูง 1,400 เมตร

พัก เมือง Mestia

Day 4

(Mestia - หมู่บ้าน Ushguli)

นำท่านขึ้นรถ 4 WD (คันละ 5-6 คน) เดินทางไต่ภูเขาคอเคซัสขึนสู่กลุ่มหมู่บ้ํานอัชกูลี่ ชมหมู่บ้ํานอัชกูลี่ คือหมู่บ้านบนภูเขาขนาดเล็กราว 4 แห่ง บนความสูงราว 2,410 ม. หลังจากนั้นชมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี ที่มีภาพเขียนสีอันงดงาม และสิ่งก่อสร้างสำคัญ หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง Mestia และ อิสระเดินชมเมืองMestia พร้อมอากาศที่เย็นสบาย

พัก เมือง Mestia

Day 5

(Mestia - Kutaisi - Gori)

เดินทางลงจากภูเขา มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่อันดับ 2 ของจอร์เจีย คือ เมืองคูไตสึ ระหว่างทาง แวะถ่ายรูปธรรมชาติอันงดงาม และแปลกตาไปตลอด 2 ข้างทาง แวะชมเขตธรรมชาติชาตาเฟีย เชิงภูเขาคอเคซัส ที่ยามฤดูใบไม้ผลิจะเป็นแหล่งหาน้าผึ้งที่สาคัญ และเที่ยวชมเขตธรรมชาติแปลกตาแห่งหุบเขาคูไตสึ กระทั่งถึงเมืองคูไตสึ บนคุ้งน้าแม่น้าริโอนี่ เมืองประวัติศาสตร์อายุย้อนหลังไปกว่า 1,000 ปี เดินทางสู่เมือง Gori

พัก เมือง Gori

Day 6

(เมือง Uplistsikhe - เมือง Kazbegi)

เดินทางสู่เมืองอุปลิสซิเคห์ ที่ค้นพบว่ามีมนุษย์เข้ามาอาศัย และสร้างอารยธรรมมาตั้งแต่ กว่า 4.000 ปีที่แล้ว และอยู่ต่อเนื่องกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เจาะหน้าผาหินเข้าไปเป็นคูหาต่างๆได้อย่างน่าทึ่ง จากนั้นเดินทางสู่เทือกเขาคอร์เคซัสใหญ่ จุดหมายที่เมืองKazbegi เมืองรีสอร์ทเมืองแห่งเส้นทางกองทัพจอร์เจี้ยน

พัก Room Hotel เมือง Kazbegi

Day 7

(หมู่บ้านคอร์เคซัสใหญ่)

นำท่านเดินทางด้วยรถ 4 WD (คันละ 5-6 คน) เดินทางข้ามช่องเขา สู่เขตท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อของ เส้นทางนี้คือ หมู่บ้ํานคาซบีกิ ชมธรรมชาติโดยการเดินขึ้นภูเขาไปตามแนวเขา ซึ่งท่านจะได้ ชมภาพพาโนราม่าอันตระการตา (ใช้เวลาราว 1.30 น.) กระทั่งถึงโบสถ์เกอร์เกอติ ซัมบ้ํา โบสถ์ที่มีเบื้องหลังเป็นเทือกเขาคอร์เคซัส และชมทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นเดินทางลงสู่หมู่บ้านคาซบีกิ ชุมชนโบราณตั้งแต่ยุคสมัยศักดินา อาคารบ้านเรือน หอ และป้อมอันเก่าแก่ ที่ใช้ป้องกันตัวเองมานานนับ 1,000 ปี นั่งรถ 4WD ไต่ขึ้นสู่เทือกเขาคอร์เคซัส จุดหมายที่หุบเขาเส้นทางกองทัพจอร์เจี้ยน ให้เวลาเที่ยวชมหุบเขาที่งดงามอย่างไม่รีบเร่ง เดินเท้าเดินชมธรรมชาติ จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรม

พัก Room Hotel เมือง Kazbegi

Day 8

(เมือง Mtskheta - เมือง Tbilisi)

เดินทางลงจากภูเขา ทิ้งเขตธรรมชาติไว้ในความทรงจา เข้าสู่เมืองหลวง ระหว่างทางแวะชม เมืองมัทสเคต้ํา เมืองแห่งจิตวิญญาณแห่งจอร์เจีย ด้วยเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักร ไอบีเรียมานานหลายร้อยปี ชมโบสถ์ วิหารที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ชมป้อมและซากอาคารต่างๆ จากนั้นเดินทางสู่เมืองหลวงTbilisi โดยกลับมาใช้รถโค้ชคันเดิม 

พัก เมือง Tbilisi

Day 9

(เมือง Tbilisi)

ชมเมืองเก่าทบิลิซี เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ บ้านเรือนอันแสน อบอุ่นอย่างใกล้ชิด และชมโบสถ์เมเยซิ ที่เป็นโบสถ์แห่งกษัตริย์จอร์เจียในอดีต ชมโรงอาบน้ำแร่ ที่สร้างเป็นอาคารสาธารณะ มีมาตั้งแต่โบราณ ชมวิหารแห่งทบิลิซอันสูงใหญ่ และชมย่านเมืองเก่าที่สองข้างเรียงรายด้วยอาคารสวยงาม

พัก เมือง Tbilisi

Day 10-11

(เมืองTbilisi - สนามบินIstanbul - Bangkok)

นำท่านขึ้นกระเช้ํา ชมป้อมนาริกอาล่า ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย เวลา 14.15 น. เดินทางสู่สนามบิน เมืองTbilisi เหินฟ้าสู่เมือง Istanbul เวลา 17.25 - 19.00 น. (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เวลา 01.25 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม
รบกวนลูกค้าติดต่อเข้ามาทาง Line id = @neotravel ขอบคุณค่ะ

บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด 

>  159/1 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว

     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

>  Tel : 02-954-2757

>  Fax : 02-954-2769

Email:

neo_travel@hotmail.com

เวลาทำการ 

> เปิด  จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 17.30 น.

> ปิด   เสาร์ - อาทิตย์

Line@ : @neotravel