หมู่บ้านมอแกน2.jpg

SURIN

ช่วงเวลา :  

จำนวน :  6-12 ท่าน / Private Group

ราคา : - บาท

CONCEPT การเดินทางท่องเที่ยว

หมู่เกาะสุรินทร์  กับ #NEO TRAVEL

นีโอ ทราเวล นำท่านท่องเที่ยวภาคใต้ชมหมู่เกาะเล็กๆ ที่เรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน

และด้วยความที่อยู่ห่างๆไกลจากแผ่นดินใหญ่มาก จึงทำให้ธรรมชาติทั้งบนเกาะและใต้น้ำยังคงสมบูรณ์สวยงาม

แม้จะเป็นหมู่เกาะที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์ของโค้งอ่าวน้ำทะเลใส ป่าปะการังน้ำตื้นที่แผ่กว้าง

หาดทรายขาวละเอียดยิบ ไปเช็คอิน...ภาคใต้น่าเที่ยวไม่แพ้ใคร ไปง่าย ถ่ายรูปสวย

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พัก (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า

-  ค่าพาหนะ

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

-  ค่าเข้าชมตามระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

-  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-  ค่าทิปพนักงาน เช่น พนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  20  วัน       หัก 50%

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  10 วัน         ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02 954 2757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

DAY

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

(กรุงเทพฯ-ภูเก็ต)

06.30น.   พบกันสนามบินสุวรรณภูมิ

07.50น.   บินสู่สนามบินภูเก็ต

09.15น.   ถึงสนามบินภูเก็ต

- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

- วัดท่าไทร

- ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า

พัก ภูเก็ต

DAY

02

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

(เกาะสุรินทร์)

08.30 น.  ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ดำน้ำ

09.00 น.  เดินทางสู่หมู่เกาะสุรินทร์

10.00 น.  ดำน้ำอ่าวบอน - หมู่บ้านมอแกน

13.00 น.  ดำน้ำอ่าวสัปปะรด

14.00 น.  ดำน้ำอ่าวนีโม่

15.30 น.  เดินทางสู่ที่พัก

- พักผ่อนอิสระ ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น

พัก  ที่ทำการอุทยานฯสุรินทร์หาดช่องขาด

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

(ดำน้ำเกาะสุรินทร์)

09.00 น.  ดำน้ำอ่าวสุเทพ

10.00 น.  ศึกษาธรรมชาติหาดไม้งาม

              อิสระบนอ่าวไม้งาม

14.00 น.  ดำน้ำอ่าวเต่า

16.00 น.  เดินทางกลับที่พัก

พัก ที่ทำการอุทยานฯสุรินทร์หาดช่องขาด

DAY

04

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(เกาะสุรินทร์-จ.ระนอง)

09.00 น.  ดำน้ำอ่าวแม่ยาย

10.00 น.  ดำน้ำอ่าวผักกาด

15.30 น.  เดินทางกลับสู่ภูเก็ต

16.30 น.  เดินทางถึงภูเก็ต

17.00 น.  เดินทางเข้าสู่เมืองระนอง

พัก ระนอง

DAY

05

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(ระนอง - กรุงเทพฯ)

- บ่อน้ำพุร้อนรุกขชาติรักษะวาริน

   อิสระพักผ่อนด้วยการแช่น้ำร้อน ธาราบำบัด

11.00 น.  เดินทางสู่สนามบินระนอง

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินระนอง

12.55 น.  บินสู่กรุงเทพฯ

14.10 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ